Metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamine (juhend loa taotlejale)

Vastavalt Transpordiametiga sõlmitud riigimaanteede hooldelepingule korraldab AS Tariston (Teehooldaja) Järva maakonnas, lubade väljaandmist metsamaterjali ladustamiseks ja väljaveoks teemaal ja teekaitsevööndis (Lisa 1. Metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamise kord).

Korra järgi esitab metsamaterjali vedaja (Vedaja) taotluse teehooldajale metsamaterjali ladustamiseks ja laadimistöödeks (Lisa 2. Loa taotlus metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamiseks ja laadimistöödeks). Taotlusele lisatakse asukoha skeem ja volikiri (vajadusel) esindus- ja allkirjaõiguse kohta.

Taotluse andmete põhjal koostab Teehooldaja lepingu (Lisa 3. Leping metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamiseks). Lepingu järgi esitab Vedaja Teehooldajale liikluskorralduse skeemi(d). Selleks pöördub ta Transpordiameti poole, kellel on välja töötatud tüüpskeemid. Pärast lepingu sõlmimist kannab Vedaja Teehooldaja arvele tagatisraha 1000 eurot võimalike kahjude hüvitamiseks ja kahjustuste likvideerimiseks.

Kui leping on sõlmitud ning Vedaja on Teehooldajale saatnud liikluskorralduse skeemi(d) ja üle kandnud tagatisraha, siis väljastab Teehooldaja loa (Lisa 4. Metsamaterjali ladustamise luba).

Pärast laadimistööde lõppu korrastab Vedaja laoplatsi ja likvideerib muud kahjustused ning annab sellest Teehooldajale teada. Kui Teehooldaja on objekti üle vaadanud, vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise akt (Lisa 3. Leping metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamiseks Lisa 1).

Lisa 1. Metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamise kord

Lisa 2. Loa taotlus metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamiseks ja laadimistöödeks

Lisa 3. Leping metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamiseks

Lisa 4. Metsamaterjali ladustamise luba 

Lisainfo ja lubade väljastamine: 

Peaspetsialist Urmas Rikberg 

M +372 524 9303   E urmas.rikberg@tariston.ee